Archive for May, 2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 30/05/2017

26/05/2017Posted by Admin

ΙΣΤΙΑΙΑ 26/05/2017

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6826

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 30η Μαΐου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1.Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
2.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση πρώην αιρετών.
3.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αρ. Α1553/2016 απόφαση Γ’ Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
4.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με Διοικητική αποβολή μισθωτή κυλικείου ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Ιστιαίας.
5.Αποδοχή δωρεάς (σχετ. η από 23-5-2017 αίτηση της Εταιρείας Καπόλος Α.Ε).

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

10η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

26/05/2017Posted by Admin

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 30η Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1. Προεγκρίσεις ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2. Εξέταση της υπ.αριθμ. 6032/15-5-2017 αίτησης της κας. Πάρης Ντελκή για να ζωγραφίσει το πεζοδρόμιο έμπροσθεν του γραφείου και της οικίας της επί της 28ης Οκτωβρίου 16 στην Ιστιαία.
3. Εξέταση της υπ.αριθμ. 6507/23-5-2017 αίτησης του κ. Ιωάννη Βενετή για την τοποθέτηση δέκα ιστών αποσπόμενων με διαφημιστικές σημαίες επί του στηθαίου της παραλιακής δημοτικής οδού.
4. Κοπή δέντρων.
5. Κυκλοφοριακή επέμβαση στην Ιστιαία.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Βογιατζής Κυριάκος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

25/05/2017Posted by Admin

Χρήση Κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση εμπορευμάτων, τραπεζοκαθισμάτων, ψυγείων αναψυκτικών, παγωτών κ.λ.π.

Καλούνται οι επαγγελματίες που κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου να προσέλθουν στο Δήμο για υποβολή αίτησης για άδεια χρήσης του χώρου.
1) Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων:
• ΑΙΤΗΣΗ (Χορηγείται από το Δήμο)
• Άδεια Λειτουργίας καταστήματος όπου προβλέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Αν δεν έχετε άδεια τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κοινόχρηστο χώρο.
• Δημοτική ενημερότητα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να πάρετε δημοτική ενημερότητα δεν πρέπει να έχετε καμία οφειλή προς το Δήμο, ή να είστε σε καθεστώς ρύθμισης.
• Ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης
• Φ/ο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
• Τοπογραφικό σκαρίφημα στο οποίο θα απεικονίζεται η ακριβής τοποθεσία του καταστήματος, η επωνυμία του, το πλάτος πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου και ο δικαιούμενος προς παραχώρηση κοινόχρηστος χώρος.
2) Λοιπές Επιχειρήσεις
• ΑΙΤΗΣΗ (Χορηγείται από το Δήμο)
• Δημοτική ενημερότητα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να πάρετε δημοτική ενημερότητα δεν πρέπει να έχετε καμία οφειλή προς το Δήμο, ή να είστε σε καθεστώς ρύθμισης.
• Ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης
• Φ/ο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
• Τοπογραφικό σκαρίφημα στο οποίο θα απεικονίζεται η ακριβής τοποθεσία του καταστήματος, η επωνυμία του, το πλάτος πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου και ο δικαιούμενος προς παραχώρηση κοινόχρηστος χώρος.
3) Περίπτερα
• ΑΙΤΗΣΗ (Χορηγείται από το Δήμο)
• Δημοτική ενημερότητα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να πάρετε δημοτική ενημερότητα δεν πρέπει να έχετε καμία οφειλή προς το Δήμο, ή να είστε σε καθεστώς ρύθμισης.
• Ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης
• Φ/ο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
• Θεωρείται κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ο χώρος που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου.

Σε περίπτωση που προβείτε σε αυθαίρετη χρήση του χώρου, χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 2πλάσιο προς το αναλογούν τέλος για χώρους που έχει επιτραπεί η χρήση και 3πλασιο για χώρους όπου δεν έχει επιτραπεί η χρήση. Εάν συνεχίζεται η αυθαίρετη χρήση επιβάλλονται κάθε φορά μέχρι και δύο (2) φορές τα παραπάνω πρόστιμα. Αν εξακολουθεί η παράβαση ο Δήμος προβαίνει σε αφαίρεση κάθε αντικειμένου με επιβολή ειδικού προστίμου και ποινική δίωξη του παραβάτη.

Εκ του Τμήματος Εσόδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

25/05/2017Posted by Admin

Σας γνωρίζουμε ότι εφόσον επιθυμείτε να σας παραχωρηθεί το δικαίωμα απλής χρήσης τμήματος Αιγιαλού και Παραλίας έμπροσθεν της επιχείρησής σας, πρέπει να υποβάλλετε ΑΜΕΣΑ σχετικό αίτημα στο Δήμο στο Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας προκειμένου να ελεγχθεί από τις συναρμόδιες υπηρεσίες εάν υφίστανται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την εν λόγω παραχώρηση, σύμφωνα με την υπ’αριθ. ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/12-5-2017. Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. υπάρχει δυνατότητα τριετούς παραχώρησης χώρου, με καταβολή του ποσού σε δόσεις ανά έτος. Για συμβάσεις παραχώρησης έως 31.12.2017 η καταβολή γίνεται εφάπαξ.
Στην αίτηση αναγράφονται :
α) το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της επιχείρησης και τηλέφωνο επικοινωνίας.
β) η θέση με συντεταγμένες, το εμβαδό, η ιδιότητα καθώς και το είδος της χρήσης του αιτούμενου προς παραχώρηση χώρου.

Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται :
α) Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης σε ισχύ.
β) βεβαίωση από την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι οφειλέτης του Δήμου (Δημοτική Ενημερότητα, άρθρο 285 του Δ.Κ.Κ.) .
γ) ταμιακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή έντυπο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί χορήγησης Α.Φ.Μ.
δ) αποτύπωση του χώρου σε υπόβαρθο ορθοφωτοχάρτη του αρθ.11 του Ν.4281/2014 ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή ΟPΕΝ της ΕΚΧΑ Α.Ε. ή απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι στον αιτούμενο προς παραχώρηση χώρο δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή.

Σε περίπτωση που προβείτε σε αυθαίρετη χρήση του χώρου το πρόστιμο θα είναι τουλάχιστον τριπλάσιο του ανταλλάγματος χρήσης.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΕΩΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ:
Δ.Ε. Ιστιαίας: Τμήμα Εσόδων (Ιστιαία) Τηλ:2226350022
Δ.Ε. Αιδηψού: Τμήμα Εσόδων (Λ. Αιδηψού) Τηλ: 2226350308-306

Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, οι αιτήσεις για τις οποίες δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραχώρησης, διαβιβάζονται στο Αυτοτελές Γραφείο Δημ. Περιουσίας Ν. Ευβοίας.
Οι ενδιαφερόμενοι που δεν υπέβαλαν αίτηση στο Δήμο πρέπει να απευθυνθούν έως 30/6/2017 στο Αυτοτελές Γραφείο Δημ. Περιουσίας Ν. Ευβοίας στη Χαλκίδα.

Εκ του Τμήματος Εσόδων

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 25.05.17

19/05/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 25 του μηνός Μαΐου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.30, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
1)Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με μείωση Δημοτικών Τελών.
2)Επί της υπ’ αριθμ.116/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα: «Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού έτους 2017».
3)΄Έγκριση δημιουργίας βίντεο μικρού μήκους και ψήφιση διάθεσης πίστωσης (σχετ.η 52/2017 Α.Δ.Σ.).
4)΄Εγκριση καταχώρισης τουριστικής διαφήμισης στο περιοδικό ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ PRESS και ψήφιση διάθεσης πίστωσης (σχετ.η 52/2017 Α.Δ.Σ.).
5)Επί του με αρ.πρωτ.50300/5-5-2017 εγγράφου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, με θέμα :΄΄Αναγγελία Πίστωσης΄΄».
6)Ενέργειες σχετικά με το «Κληροδότημα Ελευθερίας Γλύκου», κατόπιν του με αρ.πρωτ.οικ.388/26506/17-2-2017 εγγράφου της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Α.Δ.Θ.Σ.Ε.
7)Παροχή οικονομικής βοήθειας σε άπορη οικογένεια με προβλήματα υγείας.
8)΄Εγκριση δημοπρασίας εκμίσθωσης τμημάτων των αιγιαλών – παραλίων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων & θαλασσίων μέσων αναψυχής.
9)Επί του με αρ.πρωτ.Εσωτ.Τμ.Β΄513/16-5-2017 εγγράφου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, με θέμα:΄΄Ενημέρωση για τις τιμές/τ.μ. για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε διάφορες περιοχές της Π.Ε.Ευβοίας΄΄.
10)Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 1ου τριμήνου 2017.
11)Επί αίτησης του κ.Βασιλείου Δημόπουλου, σχετικά με υπόθεση Δημοτικής Ιχθυοτροφικής Επιχείρησης Ιστιαίας.
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
12)Ορισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.).
13)Καθιέρωση των ανταποδοτικών Υπηρεσιών Καθαριότητας, Ύδρευσης ως Υπηρεσιών 7ημερης λειτουργίας.
14)Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με διάρκεια δύο (2) μήνες.
15)Ανάθεση μέρους της συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων στο
ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το αρ. 24 παρ. 7 του ν. 3613/2007, Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και του «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε», για την ανάθεση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού και Εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.
16) Επί εγγράφου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος-Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ ΄΄Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ΄΄,με αρ.πρωτ.1105/8-5-2017, με θέμα:΄΄Ορισμός Αναπληρωτή Τακτικού μέλους στο ΔΣ του Περιφ.ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδος΄΄».
17)Αξιοποίηση αμμορυχείου στην Δημοτική Κοινότητα Ιστιαίας και στις Τοπικές Κοινότητες Ασμηνίου & Γουβών(σχετ.η 35/2017 Α.Δ.Σ.).
18)Επιτροπή παραλαβής Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11 δ του Ν.4412/2016, για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2017 (σχετ.η 7/2017 Α.Δ.Σ.).
19)Επί εγγράφου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Ευβοίας, με αρ.πρωτ.92480/6695/5-5-2017, με θέμα:΄΄Αποδοχή δακοκτονίας 2017΄΄.
20)Αδελφοποίηση Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και Δήμου Βολοντάρι Βουκουρεστίου Ρουμανίας.
21)Ορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
22)Εκπρόσωποι Δήμου για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων Π.Ε.Εύβοιας (σχετ.η 70/2017 Α.Δ.Σ.).
23)Επί της υπ’ αριθμ.14/18-5-2017 Πράξης του Δ.Σ. της Ενιαίας Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου, σχετικά με Διοικητική αποβολή μισθωτή κυλικείου ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Ιστιαίας.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
24)Αποχαρακτηρισμός οδού σύνδεσης Πύργου-Ωρεών, από Εθνική οδό σε Δημοτική.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

ΣΟΧ 1-2017 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΣΤΟ ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

19/05/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΣΟΧ..

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

18/05/2017Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τηλ: 2226350025,2226350019
FAX: 2226056163
Αρ. Πρωτ.:6317

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι σχετικά με την υπ’αριθμ.5063/3-5-2017 μελέτη για την προμήθεια τροφίμων – γάλακτος και ειδών διαβίωσης για τις ανάγκες του Δήμου και του Νομικού Προσώπου αυτού ,προϋπολογισμού 44.815,40 € με Φ.Π.Α ότι ισχύουν τα εξής:
1)Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που αναγράφεται στο άρθρο 4 της μελέτης δεν είναι απαραίτητη για την υποβολή προσφορών και για αυτό το λόγο δεν αναγράφεται στην υπ’αριθμ.πρωτ:5800/10-5-2017 Διακήρυξη Δημάρχου.
2)Το άρθρο 11.παρ3 α) ι) της ανωτέρω διακήρυξης αντικαθίσταται και ισχύει ως εξής:
Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el
3)Δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομιστούν μαζί με την οικονομική προσφορά βάσει των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 :
1. Εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο – ΓΕ.ΜΗ
2. Πιστοποιητικό οικονομικής δραστηριότητας φορολογουμένου (σχετικής με το αντικείμενο της πρόσκλησης)
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά και: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, εκκαθάρισης κ.λ.π.
5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
6. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία δημοσίου(Ο.Τ.Α.)
7. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Ιστιαία :18/5/2017
ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΤΕΥΔ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ/a>

ΤΕΥΔ/a>

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

17/05/2017Posted by Admin

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

15/05/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣ.ΕΞ..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

15/05/2017Posted by Admin

Το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού,με την επωνυμία«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΗΓΓΥΗ,ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ»,σας ενημερώνει ότι ξεκινούν οι εγγραφές και οι Επανεγγραφές στους ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Ιστιαίας και Λουτρών Αιδηψού,για το σχολικό έτος 2017-2018,από τη Δευτέρα 15 Μαϊου 2017 έως και Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017.
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στα γραφεία του Νομικού Προσώπου που εδρεύει στο κτίριο «Γκέσση» 3ος όροφος (κεντρική πλατεία Ιστιαίας).
Τα πρώτα αποτελέσματα των πινάκων αξιολόγησης και μοριοδότητησης θα ανακοινωθούν στις 23-6-2017,οι ενστάσεις επί αυτών θα υποβληθούν από 26-6-2017 έως 30-6-2017 και τα τελικά αποτελέσματα ,μετά τις ενστάσεις θα ανακοινωθούν στις 3-7-2017.
Σημειώνεται ότι τα οριστικά αποτελέσματα των εγγραφών–επανεγγραφών θα ανακοινωθούν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕΣΠΑ.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,τα έντυπα και τη μοριοδότηση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιστιαίας–Αιδηψού:
(http://www.dimosistiaiasaidipsou.net),ή να επικοινωνούν με την Διεύθυνση του Ν.Π.Δ.Δ. και συγκεκριμένα με την Προϊσταμένη Διεύθυνσης κυρία Κόκορη Σπυριδούλα στο τηλέφωνο:2226351214.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΝΠΔΔ
Τσάντζαλος Αθανάσιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 18-05-2017

12/05/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 18η Μαΐου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1.Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017
2.Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017
3.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση κ. Καρακάξη Χρήστου
4.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση πρώην αιρετού
5.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση κ. Νίκης Καλέμη
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

10/05/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

10/05/2017Posted by Admin

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 12-05-17

08/05/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 12η Μαΐου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017
3. Επί του υπ’ αρ. 2524/8-3-2017 εγγράφου του τμήματος εσόδων
4. Επί του υπ’ αρ. 4961/2-5-2017 εγγράφου του Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών.
5. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί της αρ. 166/2017 απόφασης Μον. Πρωτ. Χαλκίδας
6. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί της αρ. 81/2015 απόφασης Ειρηνοδικείου Ιστιαίας
7. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση Δ.Καρπαθάκη κλπ.
8. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση Κ.Νικολάου κλπ.
9. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση Ν.Κατούνη κλπ.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

9η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

08/05/2017Posted by Admin

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 12η Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1. Εξέταση της υπ.αριθμ. 4604/25-4-2017 αίτησης του Συλλόγου Γυναικών Ιστιαίας για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου της κεντρικής πλατείας της Ιστιαίας για εκδήλωση λόγω της Γιορτής της Μητέρας.
2. Εξέταση της υπ.αριθμ. 4749/27-4-2017 αίτησης του κ. Λάβα Αλέξανδρου Ιερέα του Ιερού Ναού Αγ.Αναργύρων Καμαρίων για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για μουσικοχορευτική εκδήλωση.
3. Εξέταση της υπ.αριθμ. 4991/3-5-2017 αίτησης της κας. Κωνσταντάγκα Γεωργίας για άδεια διακοπής λειτουργίας σε παράδρομο του Ταξιάρχη για εκδήλωση της ομάδας του Ταξιάρχη.

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Βογιατζής Κυριάκος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 5/5/17

05/05/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού λόγω θεμάτων δημοσίας υγείας που θα γίνει την 5η Μαΐου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έκτακτη βλάβη στο αντλιοστάσιο λυμάτων στο Λιμάνι Λ.Αιδηψού

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΥΚΟΥΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΚΑΝΟΝΙΟΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

05/05/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.
2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ.
3. ΚΟΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ.

Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων για χορήγηση άδειας κατάληψης χώρου έτους 2017, για τους κατόχους άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

05/05/2017Posted by Admin

O Δήμος Ιστιαίας Αιδηψού ορίζει με την αρίθμ.46/2017 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου τις κάτωθι θέσεις για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου:

1. ΑΓΙΟΣ: 3 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ

2. ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ: 5 ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

3.ΑΣΜΗΝΙΟ: 1 ΘΕΣΗ ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ
1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΑΝΑΜΕΣΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΙΔΗ)

4.Ν.ΠΥΡΓΟΣ: 1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ,ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Γ.ΤΣΑΡΝΟΥ
1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ,
ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Γ.ΤΣΑΡΝΟΥ

5.ΒΑΣΙΛΙΚΑ: 2 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΨΗΣΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
2 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

6.ΠΕΥΚΙ: 1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ , ΔΙΠΛΑ ΟΥΖΕΡΙ ‘ΣΤΑΥΡΟΣ’
1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΥΚΙΟΥ
5 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΨΗΣΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΣΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΣΗΜΕΙΑ:
α) ΔΙΠΛΑ ΟΥΖΕΡΙ ΣΤΑΥΡΟΣ
β) ΔΙΠΛΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΣΟΥΡΙΛΑ
γ) ΔΕΞΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΩΚΕΑΝΙΣ
δ) ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΩΚΕΑΝΙΣ
ε) ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΥΚΙΟΥ
1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΠΟΠ ΚΟΡΝ ,ΜΑΛΛΙ ΓΡΙΑΣ,ΖΑΧΑΡΩΤΩΝ ,ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΥΚΙΟΥ

7.ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ: 1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ‘ΑΝΕΣΙΣ’
1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΑ 40 ΠΛΑΤΑΝΙΑ
1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ‘ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ’
1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΠΟΠ ΚΟΡΝ ,ΜΑΛΛΙ ΓΡΙΑΣ , ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ

8.ΓΙΑΛΤΡΑ : 2 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ,ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
2 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΑ ΜΠΑΝΙΑ
1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΑ ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ
1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΜΩΛΟ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου από Δευτέρα 8-5-2017 έως και Παρασκευή 12-5-2017 με τα εξής συνημμένα δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου , 2.Δημοτική ενημερότητα
Το παράβολο θα καταβληθεί κατά την έκδοση της παραχώρησης του χώρου.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ