Archive for January, 2016

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ/ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ – ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

29/01/2016Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ Ιστιαία 29/01/2016
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, Αρ. πρωτ.: 19
ΠΑΙΔΕΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.
Τ.Κ. 34200, Ιστιαία
Πληρ.: Κόκορη Σπυριδούλα
Τηλ. : 22260-52426
Φαξ : 22260-52426

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ/ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ – ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.
Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, προσφεύγει στην διαδικασία της έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογής προσφορών από την τοπική αγορά, για την ανάθεση της προμήθειας ειδών αρτοποιίας – τυροκομίας – οπωροπωλείου – κρεοπωλείου – παντοπωλείου και βιβλιοχαρτοπωλείου, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών Ιστιαίας και Λουτρών Αιδηψού, για το έτος 2016.
Μετά από συλλογή και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προκειμένου να προμηθευτούν τα παρακάτω είδη σε ετήσιες ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των δύο Παιδικών Σταθμών προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
1) Οικονομική Προσφορά

Οικονομική Προσφορά:
Επιστολή στην οποία να αναγράφεται αναλυτικά το είδος και η προσφερόμενη τιμή σε ευρώ άνευ ΦΠΑ, σύμφωνα με την μονάδα μέτρησης των υπό προμήθεια ειδών. Στην ίδια επιστολή να αναγράφεται και το ποσοστό ΦΠΑ στο οποίο υπόκειται το είδος. Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα παρέχεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες όπου θα αναγράφεται ευκρινώς το κόστος της δαπάνης της αναφερόμενης προμήθειας. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών και δεν υπάρχει η δυνατότητα, για υποβολή προσφοράς μέρους μόνο των ζητουμένων ειδών. Σε περίπτωση προσφορών με το ίδιο οικονομικό τίμημα θα γίνει διαπραγμάτευση με τους υποψήφιους και αν και πάλι δεν προκύψει μειοδότης θα γίνει κλήρωση. Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την οικονομική προσφορά στα κατά τόπους γραφεία των ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΩΝ καθημερινά από τις 08:00 μέχρι 14:00) σε φάκελο καλά σφραγισμένο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς :
– Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
– Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια
– Τα στοιχεία του αποστολέα
Σε περίπτωση που ο φάκελος είναι ανοικτός ή δεν αναφέρονται τα παραπάνω στοιχεία, οι προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα , θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 8-2-2016 ΚΑΙ
ΩΡΑ:14:00
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
EIΔΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΥΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 02.02.16

28/01/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 2η Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 8.30, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Επί του υπ’ αρ. 983/27-1-2016 εγγράφου του πληρεξούσιου Δικηγόρου κ. Καρακάξη.
2. Επί του υπ’ αρ.984/27-1-2016 εγγράφου του πληρεξούσιου Δικηγόρου κ. Καρακάξη.
3. Επί του υπ’ αρ. 985/27-1-2016 εγγράφου του πληρεξούσιου Δικηγόρου κ. Καρακάξη.
4. Επί του υπ’ αρ. 840/22-1-2016 εγγράφου πληρεξούσιας Δικηγόρου κ. Λαμπρινίδη.
5. Επί του υπ’ αρ. 1003/27-1-2016 εγγράφου του πληρεξούσιου Δικηγόρου κ. Ευθυμίου.
6. Επί του υπ’ αρ. 85451/9-12-2015 εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ.
7. Επί αιτήσεως κ. Δημητρίου Παπακωνσταντίνου
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 25.01.16

21/01/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 25η Ιανουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υποθέσεις Δημάρχου.
2. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση πρώην Αιρετών
3. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου Δικηγόρου κ. Αντωνίας Κουκούλη Μπεκιάρη (σχετ. 282/15 ΑΟΕ)
4. Επί της αρ. πρωτ. 570/14-1-2016 αιτήσεως του Ι.Ν.Α.Αθανασίου Ιστιαίας.
5. Έγκριση αποτελέσματος φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Σχολικής καλλιεργήσιμης γης στον Οικισμό Βιστρίτσα.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 629/15-1-16

15/01/2016Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ.

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 20.01.16

12/01/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 20 του μηνός Ιανουαρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1)Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4270/2014 (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Σελίμης).
2)Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Καλής Εκτέλεσης και Παραλαβής έργων, αξίας μέχρι 5.869,41 € πλέον Φ.Π.Α. έτους 2016.(εισηγήτρια η Πρόεδρος Δ.Σ.).
3)Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους Επιτροπής Παραλαβής έργων αξίας άνω των 5.869,41 €, πλέον Φ.Π.Α., έτους 2016.(εισηγήτρια η Πρόεδρος Δ.Σ.).
4)Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους Επιτροπής παραλαβής εργασιών και προμηθειών, του άρθρου 63, του Π. Δ/τος 28/80 έτους 2016. (εισηγήτρια η Πρόεδρος Δ.Σ.).
5)Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (§ 8, άρθρο 7, Ν. 2307/95) έτους 2016. (εισηγήτρια η Πρόεδρος Δ.Σ.).
6)Ορισμός Επιτροπής Εκποίησης Πραγμάτων Π. Δ/τος 270/81 έτους 2016. (εισηγήτρια η Πρόεδρος Δ.Σ.).
7)Ορισμός Επιτροπών άρθρων 1 (΄Οργανα διενέργειας δημοπρασιών) & 7 (Εκτίμηση εκποιούμενων ακινήτων), του Π. Δ/τος 270/1981 ¨Περί καθορισμού οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι΄ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων¨. (εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δ.Σ.).
8)Επί του με αρ.πρωτ.ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ/4692/13-10-2015 εγγράφου του Τμήματος Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων & Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, με θέμα :΄΄Μη έγκριση μελέτης για την χωροθέτηση κατασκευής περιπτέρου επί της οδού Θερμοποτάμου, πλησίον του Ξενοδοχείου Αίγλη, στα Λ.Αιδηψού΄΄.(εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγητές η Κα Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Παπαδόπουλος, στο 14ο θέμα ο Αντιδήμαρχος κ.Ιωάννης Κατούνης, στο 15ο θέμα ο Αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Καψοράχης και στα 11,12,13 θέματα το μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληρ.Παν.Σφακιανού Κα Αναστασία Σίδερη).
9)Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2015.
10)Επί του με αρ.πρωτ.12789/21-8-2015 Πρακτικού Γνωμοδότησης Κήρυξης ΄Εκπτωτου Προμηθευτή Προμήθειας Υλικών Συντήρησης Δικτύων ΄Υδρευσης-΄Αρδευσης-Αποχέτευσης Δήμου.
11)Επί εγγράφου του Τμήματος Εποπτείας της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών, με αρ.πρωτ.2505/220572/1-12-2015, με θέμα:΄΄Περί διαχείρισης του κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Παναγιώτη Σφακιανού» Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας, Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας, Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας και λοιπών΄΄.
12)Επί εγγράφου του Τμήματος Εποπτείας της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών, με αρ.πρωτ.2430/216075/26-11-2015, με θέμα:΄΄Περί υποβολής αίτησης στο Εφετείο Λάρισας για μεταβολή του σκοπού του κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Παναγιώτη Σφακιανού» Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας, Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας, Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας΄΄.
13)Ενημέρωση σχετικά με την εκποίηση ακινήτων Κληρ.Παναγιώτη Σφακιανού.
14)Εκποίηση καυσόξυλων με πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία.
15)Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης που αφορά στο πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Ιστιαίας –Αιδηψού για το έτος 2015-2016.
16)Επί της υπ’ αριθμ.301/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα ΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου Δικηγόρου κ.Σαουλίδη Αντώνιου (σχετ.η 236/15 Α.Ο.Ε.).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Ζουπανιώτης).
17)΄Εγκριση κοπής και κλαδέματος δένδρων.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 12.01.15

11/01/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 12η Ιανουαρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 8.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. ΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για δαπάνες καυσίμων και λιπαντικών.
2. ΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 που αφορούν αποδοχές κάθε είδους προσωπικού, αντιμισθία αιρετών και μισθώματα ακινήτων.
3. ΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για λοιπές δαπάνες άρθρου 9 παρ. 1 του Π.Δ. 113/2010.
4. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση κ. Χόντζα.
5. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση κ. Βενετή.
6. Επί της υπ’ αριθμ.32/2015 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, για την εκτέλεση του έργου «Συντηρήσεις και Επισκευές Σχολικών Κτιρίων του Δήμου».
7. Ενημέρωση επί της εξώδικος γνωστοποίησης με πρόσκληση διαμαρτυρία της κ. Α.Παπανδρέου.
8. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου Δικηγόρου κ. Παπαστάθη Ευστάθιου (σχετ. 277/15 ΑΟΕ)
9. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση κ. Γαβριήλ.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

04/01/2016Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.