Archive for March, 2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒ/ΛΙΟΥ 3-4-2015

30/03/2015Posted by Admin

スーパーコピーブランドΣας καλούμε σε ειδική τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, την 3η του μηνός Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, με το κατωτέρω θέμα ημερήσιας διάταξης :
1. Επί της υπ΄αριθμ. 57/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με Ενημέρωση – Συζήτηση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ»

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜ.ΣΥΜ/ΛΙΟΥ 3-4-2015

30/03/2015Posted by Admin

スーパーコピーブランドΣας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, την 3η του μηνός Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, με τα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 56/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα ¨Σύνταξη σχεδίου τροπ/σης πρ/σμού έτους 2015».- (Εισηγήτρια η Δήμαρχος)
2. Η υπ΄ αριθμόν 40/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα ¨Παράταση σύμβασης μίσθωσης κτιρίου ιδιοκτησίας Αικατερίνης Κουκούρα στα Λουτρά Αιδηψού για τη στέγαση των υπηρεσιών του Κ.Ε.Π. της Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού¨.- (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος)
3. Ανάκληση της αριθ. 68/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ένσταση Κ/Ξ ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ και ΣΙΑ Α.Ε. – ΝΤΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, αναδόχου του έργου ¨ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ¨».- (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζουπανιώτης).
4. Εξέταση Ένστασης Κ/Ξ ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ και ΣΙΑ Α.Ε. – ΝΤΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, αναδόχου του έργου ¨ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ¨».- (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζουπανιώτης)
5. Η υπ΄ αριθμόν 27/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα ¨Επί αιτήματος του κ. Γεωργίου Τσάρνου του Δημητρίου, σχετικά με άδεια υπομίσθωσης του Δημοτικού καταστήματος στο Νέο Πύργο, για να προβεί σε διακοπή επαγγέλματος¨.- (Εισηγήτρια η Δήμαρχος)
6. Επί εγγράφου της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου με αριθ. Πρωτ. 269/26-3-2015 με θέμα «Κοπή Δένδρου» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κατούνης).

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

Ακύρωση της με αριθ. Πρωτ. 3714/24-3-2015 Πρόσκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

30/03/2015Posted by Admin

スーパーコピーΣας γνωρίζουμε ότι η πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου για την 1η Απριλίου 2015, ακυρώνεται λόγω:
1. αναγραφής λανθασμένης ημερομηνίας συνεδρίασης «30η Μαρτίου 2015» αντί της ορθής ημερομηνίας (1-4-2015) στα αποδεικτικά επίδοσης πρόσκλησης συνεδρίασης για το εν λόγω Δημοτικό Συμβούλιο προς τους Δημοτικούς Συμβούλους.
2. εκ παραδρομής δεν αποδόθηκε ορθό πρωτόκολλο στην συγκεκριμένη πρόσκληση.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 01.04.2015

27/03/2015Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 01.04.2015

Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε τις λεπτομέρειες από το εξής αρχείο :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜ.ΣΥΜ/ΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

27/03/2015Posted by Admin

スーパーコピー時計ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, για την εκτέλεση της υπηρεσίας για : ΄΄ α)Παραγωγή εκτύπωση – εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, β)αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου και γ) αποστολή αλληλογραφίας μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) ΄΄, ενδεικτικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 46.755,00 € , μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%» και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 2α του μηνός Απριλίου , του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη , στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, στην έδρα αυτού στην Ιστιαία Ευβοίας (Πλατεία Ιστιαίας) , με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 12:30 μ. μ και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών στις 13:30 μ.μ από την Αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή αναβληθεί για οποιοδήποτε λόγο , θα επαναληφθεί στις 9/4/2015 , ίδια ημέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (Γραφείο Προμηθειών- Πλατεία Ιστιαίας – Ιστιαία Ευβοίας – Κα Βασιλική Στεργίου 22263-50019).

ΙΣΤΙΑΙΑ 27- 03- 2015
Η Δήμαρχος
Ελένη Ευσταθίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 27.03.15

24/03/2015Posted by Admin

スーパーコピーブランドΠαρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 27η Μαρτίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Προέγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
(ΠΑΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ-Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ)
(ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ)
2. Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων (ΤΣΑΡΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
3. Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων(ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ)
4. Επί αιτήσεως κ. Κοντζιά Βασιλικής

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

https://www.munomu.com/ スーパーコピーブランド
https://www.munomu.com/brand-copy-IP-1.html ロレックススーパーコピー
https://www.munomu.com/brand-copy-IP-2.html オメガスーパーコピー
https://www.munomu.com/brand-copy-IP-3.html ウブロスーパーコピー
https://www.munomu.com/brand-copy-IP-4.html パネライスーパーコピー
https://www.munomu.com/brand-copy-IP-5.html ジェイコブスーパーコピー
https://www.munomu.com/brand-copy-IP-6.html シャネルスーパーコピー
https://www.munomu.com/brand-copy-IP-7.html セイコースーパーコピー
https://www.munomu.com/brand-copy-IP-8.html コルムスーパーコピー
https://www.munomu.com/brand-copy-IP-9.html エルメス時計スーパーコピー
https://www.munomu.com/brand-copy-IP-10.html ブレゲスーパーコピー
https://www.munomu.com/brand-copy-IP-11.html ガガ・ミラノスーパーコピー
https://www.munomu.com/brand-copy-IP-12.html フランク・ミュラースーパーコピー
https://www.munomu.com/brand-copy-IP-13.html ブライトリングスーパーコピー

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

24/03/2015Posted by Admin

スーパーコピー時計

Τεχνική Περιγραφή προμήθειας ειδών διαβίωσης
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Δήμο έως 30/3/2015.
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε τις λεπτομέρειες από τα εξής αρχεία :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΛΕΥΚΟ ΤΥΡΙ

https://www.lii11.com/ スーパーコピー時計
https://www.lii11.com/supercopy-1.html ロレックススーパーコピー
https://www.lii11.com/supercopy-3.html ウブロスーパーコピー
https://www.lii11.com/supercopy-2.html オメガスーパーコピー
https://www.lii11.com/supercopy-4.html パネライスーパーコピー
https://www.lii11.com/supercopy-5.html ジェイコブスーパーコピー
https://www.lii11.com/supercopy-6.html シャネル時計スーパーコピー
https://www.lii11.com/supercopy-7.html セイコースーパーコピー
https://www.lii11.com/supercopy-8.html コルムスーパーコピー
https://www.lii11.com/supercopy-9.html エルメス時計スーパーコピー
https://www.lii11.com/supercopy-10.html ブレゲスーパーコピー
https://www.lii11.com/supercopy-11.html ガガ・ミラノスーパーコピー
https://www.lii11.com/supercopy-12.html フランク・ミュラースーパーコピー
https://www.lii11.com/supercopy-13.html ブライトリングスーパーコピー
https://www.lii11.com/supercopy-14.html ベル&ロススーパーコピー
https://www.lii11.com/supercopy-15.html IWCスーパーコピー

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 23.03.2015

20/03/2015Posted by Admin

スーパーコピーΣας καλούμε σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 23 του μηνός Μαρτίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1.-΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
2.-΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: ΄΄Εργασίες λειτουργίας και συντήρησης της Ε.Ε.Λ. και των αντλιοστασίων Α2 και Α3 του αποχετευτικού της Δημοτικής Κοινότητας Αιδηψού΄΄.
3.-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για Προγραμματισμό πληρωμής δαπανών.
4.-Ανάκληση της υπ’ αριθμ.29/2015 Α.Ο.Ε. και λήψη νέας απόφασης με θέμα:΄΄Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2015΄΄.
5.-Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2015.
6.-Καθορισμός ωρών εργασίας εκχιονισμού Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού(σχετ.η 26/2015
Α.Ο.Ε.).
7.-Επί του με αρ.πρωτ.3087/17-3-2015 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, σχετικά με την ένσταση του κ.Θεοδώρου Αθ.Ρουμελιώτη, κατά της απόφασης με αρ.πρωτ.2908/6-3-2015 της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2015.
8.-Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού – Αξιολόγησης Προσφορών και αξιολόγησης ενστάσεων για την εργασία για : ΄΄α)Παραγωγή εκτύπωση – εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, β)αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου και γ)αποστολή αλληλογραφίας μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) ΄΄, μετά από διαδικασία κλήρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.
9.-Eπί της υπ΄αριθμ.183/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, σχετικά με δικαστική υπόθεση Δήμου & κ.κ.Ιωάννη και Ειρήνης Γκέκα.
10.-Επί της υπ’ αριθμ.116/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιστιαίας, σχετικά με δικαστική υπόθεση Δήμου & κ.Δημητρίου Λιλή του Γεωργίου.
11.-Αντάλλαγμα χρήσης και εκμετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας(Οικόπεδα παραλίας Ν.Πύργου).
12.-Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης διαγωνισμού Προμήθειας Ανταλλακτικών, Ελαστικών, Συντήρηση – Επισκευή Οχημάτων & Μηχανημάτων έργου του Δήμου για το έτος 2015.
13.-Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτισης όρων διακήρυξης για την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών για : ΄΄α).Παραγωγή εκτύπωση – εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, β)αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου και γ) αποστολή αλληλογραφίας μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier)΄΄.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ.2, του Ν.3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού
Ελένη Ευσταθίου

https://www.goods520.com/ スーパーコピーブランド
https://www.goods520.com/brand-copy-IP-1.html ロレックススーパーコピー
https://www.goods520.com/brand-copy-IP-2.html オメガスーパーコピー
https://www.goods520.com/brand-copy-IP-3.html ウブロスーパーコピー
https://www.goods520.com/brand-copy-IP-4.html パネライスーパーコピー
https://www.goods520.com/brand-copy-IP-5.html ジェイコブスーパーコピー
https://www.goods520.com/brand-copy-IP-6.html シャネル時計スーパーコピー
https://www.goods520.com/brand-copy-IP-7.html セイコースーパーコピー
https://www.goods520.com/brand-copy-IP-8.html コルムスーパーコピー
https://www.goods520.com/brand-copy-IP-9.html エルメス時計スーパーコピー
https://www.goods520.com/brand-copy-IP-10.html ブレゲスーパーコピー
https://www.goods520.com/brand-copy-IP-11.html ガガ・ミラノスーパーコピー
https://www.goods520.com/brand-copy-IP-12.html フランク・ミュラースーパーコピー
https://www.goods520.com/brand-copy-IP-13.html ブライトリングスーパーコピー
https://www.goods520.com/brand-copy-IP-14.html ベル&ロススーパーコピー
https://www.goods520.com/brand-copy-IP-15.html IWCスーパーコピー

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 23/03/2015

19/03/2015Posted by Admin

スーパーコピーブランドΣας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 23 του μηνός Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00

Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 23/03/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 20.03.2015

17/03/2015Posted by Admin

スーパーコピーブランドΠαρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 20η Μαρτίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Γνωμοδότηση για το Β1 Σταδίου της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού Ν. Εύβοιας
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τεχνική Περιγραφή παροχής υπηρεσιών από ιατρό εργασίας

11/03/2015Posted by Admin

Τεχνική Περιγραφή παροχής υπηρεσιών από ιατρό εργασίας
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε τις λεπτομέρειες από τo εξής αρχείo :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Α΄/θμιας ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

11/03/2015Posted by Admin

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού
στις 13/3/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 με θέμα: «Διάθεση Σχολικών Αιθουσών – Κατανομή Δ δόσης 2014»

11/3/2015
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Τσάντζαλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 10.03.2015

06/03/2015Posted by Admin

スーパーコピーΠαρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 10η Μαρτίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Επί αιτήσεως κ. Λαζαρίδη Δημητρίου εκπροσώπου των κ.κ. Θεοδωροπούλου και Ξανθάκη.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤ.ΕΚΠ/ΣΗΣ

05/03/2015Posted by Admin

スーパーコピー時計ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού στις 6/3/15 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 με θέματα

• παραχώρηση σχολικών αιθουσών για πραγματοποίηση εκδηλώσεων

4/3/2015
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Χαρβαλιάς

Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 4ου τριμήνου 2014

04/03/2015Posted by Admin

Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 4ου τριμήνου 2014 21/2015 A.O.E.

Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε τις λεπτομέρειες από τo εξής αρχείo :

AOE 21/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

04/03/2015Posted by Admin

Η Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού

スーパーコピーブランドΣύμφωνα με την 31/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μίσθωση ενός ακινήτου στην Ιστιαία για την στέγαση της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Πολεοδομίας του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, και καλεί τους ενδιαφερόμενους κατόχους ακινήτων γύρωθεν της πλατείας της Ιστιαίας, όπως εντός προθεσμίας είκοσι(20) ημερών από της δημοσιεύσεως, εκδηλώσουν ενδιαφέρον, καταθέτοντας εις την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ.270/81 του Δήμου, την προσφορά ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.270/81 και του Ν. 3463/06 όπως σήμερα ισχύουν.
Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να έχει συνολική ωφέλιμη καθαρή επιφάνεια χώρων κυρίας χρήσης από 400 έως 500 τετραγωνικά μέτρα, χωρίς σε αυτήν να υπολογίζεται η επιφάνεια των κοινοχρήστων χώρων, όπως της εισόδου, του ανελκυστήρα, του κλιμακοστασίου, των πλατύσκαλων-διαδρόμων, του μηχανοστασίου, της απόληξης δώματος κλπ. Οι παραπάνω επιφάνειες μπορεί να είναι κατανεμημένες σε ισόγειο όροφο ή σε περισσότερο του ενός ορόφους. Σε περίπτωση ορόφων θα πρέπει το κτίριο να διαθέτει ανελκυστήρα κατάλληλων προδιαγραφών.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται μέχρι την 31-8-2019, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δήμο.
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 6 της 31/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Περισσότερες πληροφορίες και τεύχος πλήρους διακήρυξης θα διατίθενται από το Δημοτικό Κατάστημα Ιστιαίας-Αιδηψού, Πλατεία Ιστιαίας, τηλέφωνο 2226-3-50021.

Ιστιαία 04 – 03 – 2015

Η Δήμαρχος
Ελένη Ευσταθίου

Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 02.03.15

02/03/2015Posted by Admin

スーパーコピー時計Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 02 του μηνός Μαρτίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00, λόγω εξέτασης της με αρ.πρωτ.2349/27-2-2015 ένστασης της εταιρείας Ρουμελιώτης Αθ.Θεόδωρος κατά της διακήρυξης με αρ.πρωτ.2201 και της μελέτης 1/2015 αρ.πρωτ.20229/2014, για τον διαγωνισμό ΄΄Προμήθεια λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού για τις Δ.Ε. του Δήμου΄΄.
Η κατεπείγουσα ανάγκη προκύπτει, διότι σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.1α της Υ.Α.11389/1993(ΦΕΚ 185/Β/23-3-1993), η ένσταση εξετάζεται από τη δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε(5) εργάσιμες ημέρες πριν την διενέργεια του διαγωνισμού.
Μοναδικό θέμα κατεπείγουσας συνεδρίασης:

1.-Επί της με αρ.πρωτ.2349/27-2-2015 ένστασης της εταιρείας Ρουμελιώτης Αθ.Θεόδωρος κατά της διακήρυξης με αρ.πρωτ.2201 και της μελέτης 1/2015 αρ.πρωτ.20229/2014, για τον διαγωνισμό ΄΄Προμήθεια λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού για τις Δ.Ε. του Δήμου΄΄.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού
Ελένη Ευσταθίου